Ulgi PFRON

Biuro rachunkowe GDF

Informacje ogólne

Zmiany przepisów, które weszły w życie począwszy od 1 stycznia 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw znacznie zawężają krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania kooperantom informacji o wysokości ulgi we wpłatach do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON, a tylko nieliczni przedsiębiorcy utrzymali tę możliwość kooperując w dalszym ciągu z pracodawcami osób niepełnosprawnych, którym udało się dostosować do nowo obowiązujących przepisów i w dalszym ciągu być uprawnionym do ich naliczania.

Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. nr 226 poz. 1475) w dniu 30.11.2010 roku. Przepisy znowelizowanej ustawy weszły w życie od dnia 1 stycznia 2011 roku. Ustawa niesie za sobą poważne konsekwencje finansowe dla przedsiębiorców zobowiązanych do wpłat do PFRON. W obecnym stanie prawnym pracodawca odprowadzający co miesiąc znaczne kwoty do PFRON za nieosiąganie odpowiedniego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych jest zainteresowany nawiązaniem kooperacji z przedsiębiorcą, posiadającym możliwość naliczania ulg we wpłatach na PFRON.

 

Kto udziela ulg?

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

 1. osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 2. osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w wysokości co najmniej 30%.

Zakup usług (z wyłączeniem handlu) lub produkcji od takiego pracodawcy jest korzystny, gdyż wiąże się z możliwością obniżenia wysokości wpłat płaconych do Funduszu (przepis ten uregulowany jest w art.22 ww. ustawy).

 

Kto płaci na PFRON?

Do wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

 

Sposoby obniżenia wpłat na PFRON

 1. 1. UMOWA HANDLOWA

  Wpłata na Fundusz ulega obniżeniu z tytułu zakupu usług (z wyłączeniem handlu) lub produkcji od pracodawcy WSKAZANEGO POWYŻEJ.

  Warto zaznaczyć, że aby mogło dojść do obniżenia wpłaty, niezbędnym warunkiem jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę.

  Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku - za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

  W przypadku, gdy kwota obniżenia przewyższa wartość zobowiązania wobec PFRON, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości 50% kwoty zobowiązania. Natomiast w przypadku, gdy otrzymane w miesiącu ulgi przewyższają wysokość 50% należnej wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu, nabywca może odliczyć pozostałą kwotę w kolejnych miesiącach.

  Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

  PRZYKŁAD:

  Sprzedający wykonał usługę za 20.000 zł netto. Z dokonanych wyliczeń wynika, że kwota obniżenia dla tej faktury wyniesie 10.000 zł netto. Sprzedawca przekazuje nabywcy informację o możliwości obniżenia wpłat do PFRON na kwotę 10.000 zł. Nabywca wylicza należną wpłatę do PFRON (bez uwzględniania ulg) i kwota ta wynosi w danym miesiącu 15.000 zł. Ograniczenie zawarte w art.22 ustawy, powoduje, że wysokość odliczonej ulgi w danym miesiącu nie może być większa niż kwota 50% wpłat do PFRON. W tej sytuacji nabywca może, uwzględniając ograniczenie zawarte art.22 ustawy o rehabilitacji dokonać pomniejszenia wpłaty tylko o kwotę równą 50% należnej wpłaty czyli o 7.500 zł i dokonuje wpłaty do funduszu w wysokości 7.500 zł (50% należnej wpłaty). Pozostałą kwotę ulgi (2500 zł) nabywca będzie mógł wykorzystać w kolejnych 6 miesiącach licząc od daty otrzymania tej informacji o uldze.

 2. 2. ZATRUDNIANIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Z wpłat na PFRON zwolniony jest pracodawca, u którego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% (art. 21 ust. 2 ustawy o rehabilitacji)

Zaktualizowano: 23.01.2022

Copyrights Biuro księgowo-finansowe GDF 2013