Płace

Biuro rachunkowe GDF

Zakres usługi płacowej

 1. Prowadzenie spraw płacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Pracy, ZUS oraz ustawy podatkowej,
 3. Dokonywanie potrąceń i opodatkowywanie świadczeń socjalnych, określonych przez Zleceniodawcę,
 4. Sporządzanie list płac w terminie do ... dnia danego miesiąca,
 5. Obliczanie należnych składek ZUS do 10 dnia miesiąca następnego,
 6. Obliczanie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 7. Obliczanie wynagrodzeń z tytułu choroby do ... dnia danego miesiąca,
 8. Naliczanie oraz rozliczanie świadczeń pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa płatnych ze środków ZUS do 10 dnia miesiąca następnego,
 9. Rozliczanie składek ZUS – DRA i złożenie we właściwym urzędzie,
 10. Rozliczanie z budżetem – Urząd Skarbowy – PIT – 4R i złożenie we właściwym urzędzie,
 11. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych – PIT – 11 i złożenie we właściwym urzędzie,
 12. Sporządzanie kartotek wynagrodzeń,
 13. Sporządzanie na koniec roku podatkowego rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych nie korzystających z ulg i zwolnień, po otrzymaniu oświadczenia od pracownika PIT-40 do dnia 28 lutego każdego roku,
 14. Przesyłanie listy płac pocztą elektroniczną na prośbę Zleceniodawcy do 20 dnia danego miesiąca,
 15. Przesyłanie informacji o należnościach do ZUS-u i US do 10 dnia miesiąca następnego,
 16. Sporządzanie pasków wynagrodzeń i informacji o potrąconych składkach ZUS RMUA, przekazywane w ‘’bezpiecznych kopertach’’ do 30 dnia każdego miesiąca,
 17. Naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów Cywilno Prawnych, do 20 dnia danego miesiąca:
  • sporządzanie zaliczek z tytułu umów zleceń;
  • obliczanie należnych składek ZUS z tytułu umów Cywilno Prawnych;
  • obliczanie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych;
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS z tytułu umów zleceń;
  • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych PIT-8B, PIT – 8A

Opcjonalnie (dodatkowo płatne):
sporządzanie i wykonywanie przelewów na indywidualne konta zleceniobiorców z tytułu umów zleceń i umów o pracę, poprzez wydzielone subkonto w Banku Zleceniobiorcy.

 

 

 

Zaktualizowano: 23.01.2022

Copyrights Biuro księgowo-finansowe GDF 2013