Kadry

Biuro rachunkowe GDF

Zakres usługi kadrowej

 1. Zarządzanie bazą danych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie:
  1. danych osobowych pracowników – pracowników – w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy,
  2. ewidencji terminów ważności zaświadczeń lekarskich, szkoleń bhp,
  3. rozliczania i ewidencji urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, okolicznościowych, bezpłatnych, absencji chorobowych i innych nieobecności,
  4. ewidencji zasiłków.
 2. Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy , w tym sporządzanie umów o pracę według zatwierdzonego przez Zleceniodawcę projektu umowy,
 3. Przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej do ZUS w zakresie dokonywania zgłoszeń identyfikacyjnych , zmian dotyczących danych osób pracujących u zleceniodawcy lub zmian w stosunku pracy oraz wyrejestrowanych związanych z ustaniem stosunku pracy ( ZUS, ZUA, ZCZA, ZWUA itp.),
 4. Przygotowanie okresowych, standardowych raportów dotyczących: zmian stanu zatrudnienia, ilości wykorzystanych urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych, terminów ważności szkoleń bhp, zaświadczeń o zdolności do pracy,
 5. Sporządzanie i wydawanie pracownikom Zleceniodawcy niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia tj. świadectwa pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zwolnieniu i innej wynikającej ze stosunku pracy dokumentacji,
 6. Przygotowywanie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości w zakresie spraw personalnych,
 7. Informowanie pracowników Zleceniodawcy o przysługujących im uprawnieniach oraz udzielanie wyjaśnień związanych ze stosunkiem pracy,
 8. Przyjmowanie kontroli zewnętrznych w zakresie nadzorowanego obszaru wskazanego w Umowie,
 9. Obsługa kancelaryjna

 

 

 

Zaktualizowano: 23.01.2022

Copyrights Biuro księgowo-finansowe GDF 2013